Hệ thống dành cho HĐQL Quỹ - NAFOSTED:
Quản lý các tài liệu, văn bản trình lên Hội đồng quản lý Quỹ:
Các thành viên trực thuộc Hội đồng quản lý sẽ theo dõi góp ý kiến cho các văn bản trên hệ thống này.
Hướng dẫn sử dụng hệ thống.
Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình quản lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại nafosted@most.gov.vn để được hỗ trợ.
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG DÀNH CHO HĐQL QUỸ NAFOSTED

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Copyright (c) 2016 NAFOSTED